Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hải Phòng
Điểm đến: Châu Mỹ
Địa danh: New York, Las Vegas, Los Angeles, Washington DC, Cancu, Havana
Thời gian: 15 Ngày
Ghi chú: 22/4, 24/5, 14/6, 14/9, 18/10/2020
Giá 1 khách
112,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Vinh
Điểm đến: Châu Mỹ
Địa danh: Las Vegas, Los Angeles, Washington DC, Cancu, Havana
Thời gian: 15 Ngày
Ghi chú: 22/4, 24/5, 14/6, 14/9, 18/10/2020
Giá 1 khách
112,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Mỹ
Địa danh: Trọn gói bờ Đông, Trọn gói bờ Tây, Cancu
Thời gian: 15 Ngày
Ghi chú: 22/4, 24/5, 14/6, 14/9, 18/10/2020
Giá 1 khách
112,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Mỹ
Địa danh: Tour liên tuyến Đông - Tây
Thời gian: 16 Ngày
Ghi chú: Hàng Tháng
Giá 1 khách
104,990,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Argentina, Brazil
Địa danh:
Thời gian: 10 Ngày
Ghi chú: 16/3, 22/4, 20/5/2020
Giá 1 khách
96,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Canada, Cuba
Địa danh:
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 16/3; 22/4; 20/5
Giá 1 khách
96,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hải Phòng
Điểm đến: Châu Mỹ, Canada
Địa danh: Ottawa, Toronto
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 26/04, 15/06, 23/09, 20/10/2020
Giá 1 khách
84,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Vinh
Điểm đến: Canada
Địa danh: Montreal, Ottawa, Toronto
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 26/04, 15/06, 23/09, 20/10/2020
Giá 1 khách
84,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hà Nội
Điểm đến: Châu Mỹ
Địa danh: Ottawa, Toronto
Thời gian: 12 Ngày
Ghi chú: 26/04, 15/06, 23/09, 20/10/2020
Giá 1 khách
84,900,000 đ
Loại hình: Tour trọn gói (Khởi hành từ các tỉnh, thành phố tại Việt Nam)
Điểm đi: Hồ Chí Minh
Điểm đến: Canada
Địa danh: Toronto
Thời gian: 9 Ngày
Ghi chú: 17/04/2020
Giá 1 khách
75,900,000 đ
Xem thêm