Loại hình: Voucher khách sạn - resort
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Thanh Hóa
Địa danh: Sầm Sơn
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,190,000 đ
Loại hình: Voucher khách sạn - resort
Điểm đi: Bất kỳ
Điểm đến: Thanh Hóa
Địa danh: Sầm Sơn
Thời gian: 2 Ngày
Ghi chú: Hàng ngày
Giá 1 khách
1,195,000 đ